Algemene voorwaarden

1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Pelletfactory BVBA, met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs, België en website www.pelletfactory.be (“Pelletfactory”), en haar klanten (“Klanten”).

2. Aanbiedingen en bestellingen

2.1 De aanbiedingen van Pelletfactory zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

2.2 Een bestelling van een Klant is pas definitief na schriftelijke bevestiging door Pelletfactory.

3. Prijzen en betaling

3.1 De prijzen van de producten van Pelletfactory zijn in euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.2 De betaling van de producten kan geschieden via de volgende methodes:

  • Bancontact

3.3 De betaling van de producten dient te geschieden:

  • Bij online aankopen via onze website gebeurt de betaling onmiddellijk online tijdens het bestelproces.
  • Bij bestellingen aan onze afhaalbalie gebeurt de betaling onmiddellijk of binnen 14 dagen na factuurdatum.

4. Levering

4.1 Indien de klant voor “levering” heeft gekozen tijdens zijn bestelling, worden de producten geleverd op het adres dat door de Klant is opgegeven. Indien de klant tijdens de bestelling koos voor “afhaling”, kan de klant zijn producten als gehele afhaling of in verschillende delen komen afhalen tijdens de afhaaldagen aan onze afhaalbalie.

4.2 De levertijd bedraagt 5 tot 7 werkdagen.

4.3 De verzendkosten per bestelling worden telkens weergegeven op onze website tijdens de online bestelprocedure. Deze verzendkosten houden we up-to-date en zijn van ook van toepassing bij offline bestellingen (o.a. email, telefoon, afhaalbalie, …)

5. Stockeren van pellets

5.1 Bij het bestellen van pellets heeft de klant de mogelijkheid om zijn pellets bij Pelletfactory te stockeren. Deze mogelijkheid bieden wij aan zonder meerkost. Zowel klanten die kiezen voor afhaling als levering, kunnen vrijblijvend opteren voor de mogelijkheid tot gratis stockage. Uiteraard is gratis stockage van de aangekochte pellets enkel geldig op pellets die bij Pelletfactory aangekocht zijn, op eender welke manier.

6. Herroepingsrecht

6.1 De Klant heeft het recht om zijn bestelling te herroepen binnen 14 dagen na ontvangst van de producten.

6.2 De Klant dient Pelletfactory schriftelijk te informeren over zijn herroeping.

6.3 De producten dienen binnen 14 dagen na herroeping te worden teruggezonden naar Pelletfactory.

6.4 De kosten van de terugzending zijn voor rekening van de Klant.

6.5 Pelletfactory zal de aankoopprijs van de producten binnen 14 dagen na ontvangst van de teruggezonden producten terugbetalen. Hiervoor dienen de geleverde producten in originele staat en verpakking te zijn, alsook in dezelfde droge conditie als dewelke zij door Pelletfactory zijn geleverd.

7. Garantie

7.1 Pelletfactory is niet aansprakelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden inzake garantie op de door hem verkochte producten. Pelletfactory fungeert enkel als tussenpersoon bij de verkoop. De garantie en eventuele herstelling wordt steeds bepaald, behartigd en uitgevoerd door de fabrikant van het verkochte product.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs van het product bij Pelletfactory kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De standaard fabrieksgarantie op pelletkachels en terrasverwarmers bedraagt 2 jaar. Vermits pellets een verbruiksartikel zijn, is een garantie op dit product niet van toepassing.

7.2 Indien een product defect is, dient de Klant Pelletfactory schriftelijk te informeren. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Pelletfactory zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

7.3 Pelletfactory zal contact opnemen met de fabrikant van het product om de garantie in te schakelen. De fabrikant zal het nodige doen om het gebrek vast te stellen, te onderzoeken en beslissen om het defecte product te herstellen of te vervangen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Pelletfactory is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de producten of de levering van de producten.

8.2 De aansprakelijkheid van Pelletfactory is beperkt tot de aankoopprijs van de producten.

9. Geschillen

9.1 Alle geschillen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Antwerpen.

10. Slotbepalingen

10.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands.

10.2 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of onafdwingbaar is, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.